ETHISCHE CODE

ETHISCHE CODE

 In de gedragscode staan de richtlijnen beschreven voor ethisch gedrag die alle partners, medewerkers en associate- en samenwerkingspartners van HMP  (hierna ‘partner of partners’) dienen na te leven als zij uit naam van HMP handelen. De gedragscode is bedoeld als een brede en heldere uiteenzetting van de fundamentele gedragsregels die, waar HMP ook zaken doet, van iedere partner worden verwacht.

De gedragscode

HMP verwacht dat de gedragscode wordt ondersteund met een goede dosis gezond verstand en een juist inschattingsvermogen. De gedragscode kent als basis de volgende kernwaarden die HMP omarmt:

 

 • Mensen: gezondheid, veiligheid, gelijke behandeling en open dialoog
 • Zakelijke integriteit: eerlijke concurrentie, maatregelen voor bestrijding van omkoping en corruptie, vermijden van belangenverstrengeling
 • Zakelijke relaties: nauwe samenwerking met partners, klanten/relaties en leveranciers
 • Eigendommen van HMP en anderen: bescherming van intellectuele eigendommen en vertrouwelijke informatie en legitiem gebruik van eigendommen van externe partijen
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen: bijdragen aan gemeenschappen, minimale impact op het milieu

Ethische code

De reputatie van HMP steunt op het gedrag van zijn partners. We gaan er van uit dat iedere partner die verbonden is met HMP, bijdraagt aan de instandhouding van de goede reputatie van het bedrijf.

Het doel van de Ethische code is het bevorderen van:

 • HMP gaat ervan uit dat de partners bij het uitvoeren van hun taken een beroep doen op hun beste, objectieve inzicht in alle zaken waar HMP bij betrokken is.
 • HMP hanteert hoge integriteitsnormen; eerlijk en ethisch gedrag, met inbegrip van het ethisch afhandelen van de daadwerkelijke of ogenschijnlijke belangenverstrengeling van persoonlijke en professionele relaties
 • HMP staat voor een gelijke, eerbiedige en eerlijke behandeling van iedereen waarbij we de mogelijkheden van onze partners maximaal benutten.
 • HMP staat voor volledige, eerlijke, nauwkeurige, tijdige en begrijpelijke externe en interne communicatie;
 • Partners leven de geldende wet- en regelgeving van de overheid en de interne regels van HMP na;
 • Partners doen directe interne melding van schendingen van de Gedrag- en ethische code aan de managing partners;

Verschillende partners hebben verschillende verplichtingen met betrekking tot deze Ethische code. Partners dienen deze Ethische code in aanmerking te nemen in hun individuele situatie en huidige verplichtingen en deze Ethische code na te leven tijdens de uitvoering van hun officiële taken.
Gezien het belang van deze Ethische code vormen schendingen hiervan een grond voor disciplinaire maatregelen, met inbegrip van ontslag of beëindiging van de samenwerking.

Gedrag

 • Iedere partner dient zich ethisch en eerlijk te gedragen en zijn verplichtingen dienovereenkomstig uit te voeren. Eerlijk gedrag verwijst naar gedrag zonder fraude of misleiding. Ethisch gedrag verwijst naar gedrag conform aanvaarde professionele gedragsnormen, waaronder het onpartijdig afhandelen van daadwerkelijke of ogenschijnlijke belangenverstrengeling van persoonlijke en professionele relaties.
 • Er is sprake van belangenverstrengeling als het privébelang van een partner de belangen van HMP op enigerlei wijze in de weg staat of in de weg lijkt te staan. Er kan sprake zijn van belangenverstrengeling als een partner een handeling verricht die of een belang heeft dat het moeilijk voor hem/haar maakt om objectieve besluiten te nemen namens HMP of om zijn taken effectief uit te voeren. Er is eveneens sprake van belangenverstrengeling als een partner of een familielid van een partner ongepaste persoonlijke voordelen ontvangt.
 • Het beleid van HMP verbiedt belangenverstrengeling over het algemeen, tenzij HMP hier goedkeuring voor heeft gegeven.

 

Verantwoordelijkheid

HMP hecht veel belang aan de principes en verantwoordelijkheden die uiteengezet zijn in deze Gedrag- en ethische code en deze dienen serieus genomen te worden. Iedere partner dient ervoor te zorgen dat zijn/haar verrichtingen overeenstemmen met de vereisten van deze Gedrag- en -ethische code.
Nibud

“HMP helpt op een menselijke manier tot een zakelijke benadering te komen.”

Gerjoke Wilmink