Verschillende situaties kunnen aanleiding geven tot het reorganiseren van uw organisatie. Reorganiseren met als uitgangspunt kostenreductie en/of efficiencyverbetering. Dit is onder andere van toepassing bij fusies, overnames, bedrijfssluitingen en –verhuizingen, inkrimpingen of uitbreidingen. Daarnaast kan een reorganisatie het gevolg zijn van heroriëntatie.

Reorganiseren is vaak een beladen woord, maar in feite is het niets anders dan zaken op een andere manier organiseren.

Ik moet om bedrijfseconomische redenen reorganiseren…

 • Wie mag ik wel en wie mag ik niet ontslaan?
 • Mag ik zelf selecteren bij ontslag?
 • Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel?
 • Hoe kan ik ontslag aanvragen via het UWV?
 • Moet ik de vakbonden inlichten en een sociaal plan opstellen?
 • Wanneer is er sprake van collectief ontslag en hoe moet ik dat melden?
 • Hoe ga ik om met de OR bij een reorganisatie?

“Leiderschap krijgt een nieuwe betekenis als van gebaande wegen wordt afgestapt”

Het vraagt lef en visie om op een andere manier naar uw organisatie te kijken. HMP is dé partner die u op professionele wijze in alle fasen van het verandertraject scherp houdt én zorgt dat u de focus op uw lopende business niet verliest!

Werkwijze: Wij onderscheiden de volgende fasen…
HMP treedt niet alleen op als consultant, maar neemt ook de uitvoering op zich en zorgt dat de verandering gerealiseerd wordt. Onderstaand de aanpak van een reorganisatie waarbij de organisatie dient te worden gewijzigd en waarbij als gevolg daarvan de personeelsbezetting wordt ingekrompen.

 1. Intake: Bepalen of HMP succesvol de gewenste verandering bij uw organisatie kan doorvoeren én of er een match is tussen u en onze partners.
 2. Analyse: Het doorlichten van de organisatie, het onderbouwen van de noodzaak en de omvang van de ingreep, de financiële analyse e.d.
 3. Advies: Op welke wijze kan de verandering succesvol worden doorgevoerd. Wanneer welke stappen ondernemen richting management, vakorganisaties, OR, personeel en evt. overige stakeholders.
 4. Realisatie:
  Communicatie
  Inlichten van alle betrokken partijen, opstellen van persbericht, Q&A e.d.
  Controle
  Volgens een strakke projectorganisatie alle op de verandering van toepassing zijnde processen volgen en waar nodig bijsturen, onderhandelen met vakorganisaties over Sociaal Plan (afgrendelen van kosten en risico’s), continue bewaking of beoogd bedrijfsresultaat wordt gehaald, ongewenst verloop tegengaan.
  Uitvoering
  HMP neemt alle of een deel van de uitvoerende werkzaamheden op zich en/of focust zich op het projectmanagement.

Omdat de kwaliteit van onze dienstverlening voorop staat, zullen wij altijd het project met u evalueren en waar nodig ‘de puntjes op de ‘i’ zetten. Dat wil zeggen, terugval in de oude patronen signaleren en iedereen weer laten focussen op de nieuwe organisatie.

Ondernemingsraad / Personeelsinformatie

Als uw organisatie beschikt over een Ondernemingsraad dan moet volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voor een organisatieverandering advies worden aangevraagd. HMP stelt de adviesaanvraag voor u op en indien gewenst zijn wij uw mede gesprekspartner tijdens de overlegvergadering. Desgewenst verzorgen wij samen met de directie een personeelsbijeenkomst.

Vakbonden

Indien uit een organisatieverandering voort vloeit dat er 20 of meer medewerkers moeten worden ontslagen, dan geldt de Wet Melding Collectief Ontslag. In dat geval melden wij het voorgenomen ontslag bij het UWV en informeren wij de vakbonden. Veelal zullen de vakbonden in gesprek willen over een sociaal plan om de gevolgen van het ontslag voor de betrokken medewerkers te verzachten.

Als er bij een fusie of overname van een onderneming sprake is van twee cao’s of arbeidsvoorwaardenreglementen, dan kan in overleg met de vakbonden tot één cao of arbeidsvoorwaardenreglement worden gekomen. HMP maakt voor u inzichtelijk wat de kosten van de alternatieven zijn, zodat u achteraf nooit met een resultaat opgescheept zit dat onbetaalbaar blijkt te zijn.

Sociaal Plan

Bij een collectief ontslag is een gesprek over een sociaal plan verplicht; niet het feitelijk hebben van een Sociaal Plan is verplicht. Onderhandelingen over een sociaal plan kan met de vakbonden (heeft de meeste juridische draagvlak), maar kan ook met de Ondernemingsraad of bij gebrek daarvan met de personeelsvertegenwoordiging. HMP heeft in de afgelopen jaren tientallen sociaal plannen opgesteld en daarover onderhandeld. Altijd op maat van de organisatie.

Contact

Rond het Fort 36
3439 MK Nieuwegein
Tel: 085-0492444
Fax: 085-0492440

Social media