ONS NIEUWS

Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte – 1 april 2020

We leven in roerige tijden als gevolg van de Coronacrisis. De overheid heeft meerdere maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van uw organisatie / onderneming. Maatregelen bedoelt om de financiële gevolgen van de crisis te beperken. HMP heeft u toegezegd u bij te staan en u te ondersteunen in deze lastige periode.

Los van deze extra crisismaatregelen, kunt u per 1 april 2020 ook de betaalde transitievergoeding die u betaald heeft aan medewerkers die langdurig arbeidsongeschikt zijn (2 jaar ziekte) terugvorderen. De compensatie is een reeds aangekondigde maatregel, maar is in deze moeilijk tijd waarschijnlijk extra welkom.

HMP helpt u bij het voorbereiden, onderbouwen en bij het aanvragen van de compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte.  

UWV Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Wat houdt deze regeling precies in? Wanneer een werknemer twee jaar ziek is vervalt de loondoorbetalingsverplichting en heeft de werkgever het recht om de zieke werknemer te ontslaan. Wanneer de werkgever dit doet, dan is hij aan de werknemer de transitievergoeding verschuldigd.

Met ingang van 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie aanvragen voor de reeds betaalde transitievergoeding in verband met het ontslaan van een werknemer die meer dan 2 jaar ziek is. Dit geldt met terugwerkende kracht voor betaalde transitievergoedingen op of na 1 juli 2015.

Voorwaarden

Om als werkgever in aanmerking te komen voor de regeling compensatie transitievergoeding gelden de volgende drie voorwaarden:

 1. De werknemer moet ontslagen zijn op grond van langdurige ziekte (B-grond);
 2. De werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
 3. De werkgever heeft de transitievergoeding daadwerkelijk betaald aan de werknemer.
Procedure
 • Het indienen van het verzoek voor de compensatieregeling kan vanaf 1 april 2020. Wanneer u de transitievergoeding in termijnen heeft betaald, dan kan u de aanvraag indienen nadat de laatste betaling is verricht.
 • Het verzoek dient digitaal ingediend te worden via uw UWV werkgeversportaal. Denkt u in dit kader aan het machtigen van HMP als intermediair middels ketenmachtiging?
 • Werkgever is verplicht het verzoek binnen 6 maanden na de betaling (datum afschrijving bankafschrift van werkgever) van de transitievergoeding in te dienen.

Uitzondering: Op bovenstaande regeling geldt één uitzondering. Voor reeds betaalde transitievergoedingen wegens langdurige ziekte (in de periode 1 juli 2015 – 1 april 2020) moet u als werkgever vóór 1 oktober 2020 een verzoek in te dienen. Na 1 oktober 2020 is het niet meer mogelijk om voor oudere gevallen in aanmerking te komen voor de compensatieregeling.

Aan te leveren documenten

Wat zijn de documenten die u digitaal dient aan te leveren voor het indienen van de aanvraag van de compensatieregeling?

 1. Arbeidsovereenkomst

Mocht u de arbeidsovereenkomst niet meer hebben, dan dient er een document aangeleverd te worden waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst is terug te vinden. Bijvoorbeeld: een loonstrook waarop de datum in dienst staat.

 1. Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst

Om het einde van de arbeidsovereenkomst aan te tonen dient u één van de volgende documenten aanleveren:

 • Beëindigingsovereenkomst / vaststellingsovereenkomst of;
 • Beschikking van de rechter of;
 • Opzeggingsbrief.
 1. Bewijs van hoeveel brutoloon u in totaal betaald heeft tijdens de hele periode van ziekte

De compensatie die u ontvangt heeft een maximum van het bedrag dat u volgens de loondoorbetalingsplicht gedurende de 2 jaar ziekte aan de werknemer heeft betaald. Om dit aan te tonen dient u twee loonstroken mee te sturen:

 • De loonstrook van de periode voor de datum waarop de werknemer 1 jaar ziek was;
 • De loonstrook van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte is verstreken.
 1. Berekening van de transitievergoeding

De berekening van de transitievergoeding moet worden aangeleverd. Mocht u met de werknemer een ander bedrag zijn overeengekomen, dan moet een bewijs van de afwijkende afspraak worden aangeleverd.

 1. Bewijs dat de volledige transitievergoeding is betaald en per welke datum

Dit kunt u aantonen door bijvoorbeeld een bankafschrift mee te sturen.

LET OP! Heeft u de transitievergoeding in delen betaald? Dan moet u van alle deelbetalingen een bewijs meesturen.

Aan te leveren documenten in bijzondere situaties

In sommige situaties heeft het UWV nog extra bijlagen nodig voor de aanvraag van compensatie van de transitievergoeding.

1. Bij inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten

Zijn er van de transitievergoeding inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten afgetrokken? Dan zijn de volgende bijlagen nodig:

 • Een schriftelijke instemming van de werknemer tot verlaging van de transitievergoeding in verband met inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten;
 • Het betaalbewijs van de gemaakte inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten.

2. Er is eerder een transitievergoeding betaald

Heeft u of het bedrijf dat u heeft overgenomen (uw rechtsvoorganger) eerder een transitievergoeding aan de werknemer betaald? Bijvoorbeeld omdat de werknemer eerder een tijdelijk contract bij u had? Dan dient u een betaalbewijs van deze transitievergoeding toe te voegen, zoals een bankafschrift.

3. De werknemer was jonger dan 18 jaar

Was de werknemer tijdens de duur van het contract volledig of deels jonger dan 18 jaar? Dan wordt u gevraagd om een overzicht van de gewerkte uren in de maanden waarin uw werknemer jonger was dan 18 jaar.

4. De werknemer heeft ploegentoeslag en/of overwerktoeslag ontvangen

Heeft uw werknemer tijdens het opzegverbod wegens ziekte, wisselende ploegentoeslag en/of overwerktoeslag ontvangen? Dan wordt u gevraagd om alle loonstroken waarop de ploegentoeslag en/of de overwerktoeslag staat aan te leveren. Dit geldt voor de laatste 12 maanden van dit opzegverbod.

5. Bij winstuitkering en/of bonus(sen)

Heeft uw werknemer tijdens het opzegverbod wegens ziekte winstuitkering en/of bonus(sen) ontvangen? Dan wordt u gevraagd om alle loonstroken waarop de winstuitkering of bonus(sen) staat, van de laatste 36 maanden voor het einde van dit opzegverbod.

HMP realiseert…

HMP kan de aanvraag voor de terugvordering van de transitievergoeding voor u controleren of deze compleet is en voldoet aan bovenstaande richtlijnen van het UWV. Wij kunnen deze ook helemaal voor u in orde maken en zelfs voor u indienen (indien wij door u gemachtigd zijn voor het werkgeversportaal).

Neem contact met ons op, zodat wij kunnen zorgen dat u de reeds betaalde transitievergoedingen terug kunt vorderen. Juist in deze moeilijke tijden is deze compensatie welkom.

Heeft u vragen of wilt u dat wij de compensatie transitievergoeding voor u in orde maken? Neem dan contact op met uw vaste adviseur of ons kantoor via 085-0492444 of hmp@hmp.nl

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht