ONS NIEUWS

Ook IVF-verlof valt onder WAZO

De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) regelt in artikel 4:1 dat een werknemer recht heeft op verlof met behoud van loon voor een korte tijd (naar billijkheid te berekenen) wanneer hij/zij de arbeid niet kan verrichten door onder andere een zeer bijzondere persoonlijke omstandigheid. Hieronder wordt verstaan: spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten de werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek door de werknemer of de noodzakelijke begeleiding daarbij door personen zoals een echtgenoot, geregistreerd partner of een persoon met wie werknemer ongehuwd samenwoont.

De Wet arbeid en zorg (WAZO) is sinds 1 januari 2015 gewijzigd en toen is duidelijk geworden dat een IVF-behandeling ook valt onder het begrip ‘zeer persoonlijke omstandigheden’ zoals opgenomen in de WAZO. Dit betekent dat de IVF-behandeling valt onder het kort verzuimverlof. De werkneemster heeft recht op verlof – met behoud van 100% loon – voor de duur van de behandeling. De partner kan ook recht hebben op kortdurend verlof indien hij/zij valt onder de noodzakelijke begeleiding. Deze regels zijn van toepassing, tenzij in de cao of het personeelsreglement andere afspraken zijn gemaakt.

Bijzondere persoonlijke omstandigheden

Tijdens het Algemeen overleg Arbeidsongeschiktheid werd verzocht om informatie over de verlofrechten voor werknemers voor het ondergaan van een vruchtbaarheidsbehandeling. Voor de wetswijzing was er namelijk onduidelijkheid over het kort verzuimverlof.

Kort verzuimverlof was toen mogelijk als een werknemer zijn arbeid niet kon verrichten wegens zeer bijzondere persoonlijike omstandigheden, maar het was niet duidelijk of het volgen van een vruchtbaarheidbehandeling daar ook onder viel. Het uiteindelijke oordeel hierover was toen aan de rechter. In zijn brief schrijft de minister dat met de op 1 januari j.l. in werking getreden wijziging van de Wazo op dit punt helderheid is gecreëerd: ziekenhuisbezoek vanwege IVF valt ook onder zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Heeft u vragen over dit onderwerp of andere onderwerpen? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs. 

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht