ONS NIEUWS

9 weken deels betaald ouderschapsverlof

Een goede balans tussen werk en een gezin is belangrijk. Vanuit dit oogpunt wordt per 2 augustus 2022 de regeling omtrent het ouderschapsverlof aangepast.

Wat is de huidige regeling?

Ouders hebben op dit moment de mogelijkheid om maximaal 26 weken ouderschapsverlof op te nemen in de eerste 8 levensjaren van hun kind. Dit ouderschapsverlof is onbetaald.

Wat gaat er veranderen?
  • Ouders (zowel vaders als moeders) krijgen recht op 9 weken deels doorbetaald ouderschapsverlof. Let op! Deze 9 weken deels betaald verlof maken deel uit van de in totaal 26 weken ouderschapsverlof. Van de 26 weken ouderschapsverlof zijn er dus 9 deels doorbetaald en 17 onbetaald.
  • De 9 weken deels doorbetaald ouderschapsverlof moeten worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Deze 9 weken mogen desgewenst ook in uren worden opgenomen.
  • Daarnaast houden ouders recht op 17 weken onbetaald verlof. Worden niet alle weken betaald ouderschapsverlof opgenomen, dan behouden ze het recht om die tijd aan het onbetaalde verlof toe te voegen.
Hoe hoog is de vergoeding?

Bij het UWV kan een uitkering worden aangevraagd van 70% van het dagloon (tot 70% van het maximum dagloon).

Bestaat het salaris van de werknemer ook deels uit een persoonlijke toeslag? De teruggang in verdienste wordt dan naar rato verdeeld over het salaris én de persoonlijke toeslag. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld de persoonlijke toeslag in geheel te laten vervallen.

Kinderen geboren vóór invoering wet

Het ouderschapsverlof kan ook gelden voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind hebben gekregen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger zijn dan 1 jaar. Ook moeten ouders op dat moment werken (werknemer zijn) en nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.

Regels bij een meerling

De werknemer heeft recht op de bepalingen uit de regeling deels doorbetaald ouderschapsverlof per kind. Hierdoor bestaat er bij de geboorte van een meerling of adoptie van meerdere kinderen recht op langer betaald ouderschapsverlof. Zo heeft de werknemer bij de geboorte van een tweeling recht op tweemaal 9 keer de arbeidsduur per week en driemaal bij een drieling. De hoogte van de uitkering blijft 70% van het dagloon.

Ouderschapsverlof loopt door bij ziekte

Als je werknemer tijdens het betaald ouderschapsverlof ziek wordt, dan loopt het betaald ouderschapsverlof gewoon door. Dit geldt ook bij ziekte als het gevolg van de zwangerschap of bevalling.

Wel kan de werknemer de werkgever verzoeken het verlof niet voort te zetten vanwege een onvoorziene omstandigheid, namelijk ziekte. Tenzij er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang geldt, dan hoeft werkgever het verzoek tot intrekken van het ouderschapsverlof niet te accepteren. Zorg dat je een weigering van dit verzoek altijd schriftelijk motiveert aan de werknemer! Indien je wel wilt en kan instemmen met het verzoek van de werknemer, dan wordt het recht op ouderschapsverlof van de werknemer opgeschort. Wel is het zo dat je niet eerder dan vier weken na het verzoek van de werknemer gevolg hoeft te geven aan dat verzoek.

Van bovenstaande regels uit de Wet arbeid en zorg kan alleen via de cao worden afgeweken.

LET OP! Er zijn andere regels van toepassing als de werknemer het verlof niet wil opnemen of voortzetten vanwege het opnemen van zwangerschapsverlof, bevallingsverlof op adoptieverlof. In deze situaties kan je het intrekken of wijzigen van het verlof nooit weigeren.

Arbeidsongeschikt

Is de werknemer bij een verlofaanvraag al volledig arbeidsongeschikt? Dan kan deze werknemer geen betaald ouderschapsverlof opnemen. Je betaalt het loon van deze werknemer door totdat de werknemer weer (deels) kan werken en een verzoek voor ouderschapsverlof – met uitkering van het UWV – aanvraagt voor de dagen of uren waarop de werknemer kan werken.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht