ONS NIEUWS

Checklist! De voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst toegelicht
Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst (hierna: VSO) is een contract waarmee de werkgever en de werknemer het dienstverband vrijwillig, met wederzijds goedvinden kunnen beëindigen. Een ontslagprocedure bij de kantonrechter of UWV is dan niet meer nodig. In de VSO worden de voorwaarden en afspraken vastgelegd die betrekking hebben op het eindigen van de arbeidsovereenkomst. Hierdoor wordt een VSO ook wel een ‘beëindigingsovereenkomst’ genoemd.

Voor het opstellen van een VSO is er sprake van contractvrijheid. Dit houdt in dat partijen (werkgever en werknemer) vrij zijn in het maken van afspraken.

Lees hieronder welke voorwaarden niet kunnen ontbreken in een VSO.

De checklist:

1. Considerans

Een vaststellingsovereenkomst begint met de weergave van de partijen tussen wie de vaststellingsovereenkomst wordt gesloten en vervolgens met de considerans. De considerans bevat de beweegredenen, overwegingen en achtergronden die tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst hebben geleid.

In de considerans wordt een ontslaggrond opgenomen, op een neutrale manier. Het is van belang dat de werkgever vermeldt dat de werknemer niet verwijtbaar heeft gehandeld. Doet de werkgever dit niet, dan is de kans kleiner dat de werknemer in aanmerking komt voor een uitkering van het UWV.

2. Einddatum

De werkgever en de werknemer zijn vrij in het bepalen van de beëindigingsdatum van de arbeidsovereenkomst. Wel is het goed om te weten dat bij het bepalen van de einddatum het belangrijk is om te bepalen wel of niet de opzegtermijn in acht te nemen. Indien de werkgever zich niet aan de opzegtermijn houdt, kan dit ervoor zorgen dat de werknemer niet gelijk in aanmerking komt voor een uitkering bij het UWV en de werknemer dus een gat heeft in zijn inkomen.

3. Beëindigingsvergoeding

Het is gebruikelijk dat er een beëindigingsvergoeding geregeld is in de VSO. Het is aan de werkgever en werknemer om in overeenstemming de hoogte van de vergoeding te bepalen. De werknemer heeft bij het sluiten van een VSO niet van rechtswege recht op de transitievergoeding. Het bedrag van de transitievergoeding kan wel gebruikt worden als maatstaf voor het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding. De werkgever kan voorwaarden stellen die verbonden zijn aan uitbetaling van de beëindigingsvergoeding. Zo kan de werkgever eisen dat de werknemer ten tijden van het behalen van overeenstemming geen concreet uitzicht mag hebben op een nieuwe baan.

4. Vrijstelling van werkzaamheden

Gebruikelijk wordt er in de VSO afspraken gemaakt over wel of geen vrijstelling van werk. Zo kan er worden afgesproken dat de werknemer bepaalde zaken overdraagt of afrondt, en dat hij direct daarna mag stoppen met werken. Hierdoor wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld een andere werkgever te vinden.

5. Vakantiedagen en vakantiegeld

Het is verstandig om in de VSO afspraken te maken over de gevolgen van het ontslag voor eventueel opgebouwde en nog niet opgenomen vakantiedagen. Ook in het geval van vrijstelling van werk is dit aan te raden. Indien hierover niets wordt afgesproken, dient de werkgever de overgebleven vakantiedagen bij het verstrijken van de einddatum uit te betalen aan de werknemer op grond van artikel 7:641 lid 2 BW.

6. Bedenktermijn op grond van artikel 7:670b lid 2 BW

Wettelijk geldt altijd een bedenktermijn van 14 dagen na de ondertekening van de VSO. De werkgever moet in de VSO vastleggen dat de werknemer het recht heeft om zich binnen 14 dagen schriftelijk te bedenken. Neemt de werkgever deze bepaling niet op, dan is de bedenktermijn niet 14 maar 21 dagen.

7. Eindafrekening

Bij het ontslag is het mogelijk dat zowel de werknemer als de werkgever een eindafrekening ontvangen. De werknemer heeft bijvoorbeeld recht op eventueel  opgebouwde maar niet opgemaakte vakantiedagen en vakantiegeld (naar rato), dertiende maand loon, bonussen of andere opties. De werkgever kan aanspraak maken op bijvoorbeeld overschot of voorschot loon, teveel opgenomen vakantiedagen, studiekosten enzovoort. Belangrijk dat werkgever en werknemer concrete afspraken maken over de eindafrekening aan beiden kanten.

8. Pensioen

De werkgever dient de verplichtingen uit de pensioenregeling na te komen tot het einde van de arbeidsovereenkomst. De verplichting van de werkgever om de premie te betalen en de opbouw van pensioenafspraken van de werknemer eindigen wanneer de afgesproken einddatum van de arbeidsovereenkomst is bereikt.

9. Concurrentie-, geheimhoudings-, boete- en relatiebeding

Het advies is om in de VSO te verwijzen naar de ingestemde concurrentie-, geheimhoudings-, boete- en relatiebedingen in de arbeidsovereenkomst. Deze bedingen niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst? Dan kunnen partijen hier afspraken over maken in de VSO.

10. Beëindiging van de (collectieve) verzekeringen

Belangrijk om in de VSO op te nemen dat alle verzekeringen van de werknemer eindigen op de afgesproken einddatum

11. Ziekte

Belangrijk om in de VSO op te nemen dat als de werknemer binnen 4 weken na het tekenen van de vso ziek wordt, hij zich dan ziek meldt conform de bij werkgever geldende regels omtrent ziekmeldingen. De werknemer dient op dat moment niet werkzaam te zijn bij een andere werkgever of een WW-uitkering te genieten.

12. Opzegverbod

Vermeld in de VSO dat er geen sprake is van een opzeggingsverbod als bedoeld in de artikelen 7:670 en 7:670a BW of enig ander verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst. Dit is belangrijk voor de uitkeringsrechten van werknemer.

13. Finale kwijting

Dit is een belangrijke slotbepaling. Beide partijen verlenen elkaar finale kwijting. Dit betekent dat de werkgever en de werknemer met elkaar afspreken dat er geen andere afspraken of rechten meer zijn naast de afspraken die in de VSO staan.

Alternatieve voorwaarden:

Kosten juridische bijstand

Werkgever en werknemer kunnen afspraken maken over de eventueel gemaakte kosten van de juridische bijstand van de werknemer. Zo kan er in de VSO worden opgenomen dat de werkgever de werknemer tegemoet komt in de gemaakte kosten.

Inleveren bedrijfseigendommen

Maak als werkgever afspraken tot wanneer de werknemer zijn werkspullen mag gebruiken en bij wie hij zijn spullen kan inleveren. Denk bij bedrijfseigendommen aan: pc of laptop, mobiele telefoon, toegangspas, bedrijfskleding, documenten of notities en gereedschap.

Getuigschrift en referenties

Werkgever en werknemer kunnen afspreken dat de werknemer een positief getuigschrift en/of referentie ontvangt van de werkgever. Dit om de aankomende sollicitatieprocedure van de werknemer te bevorderen.

Uitingen Sociale Media

De werkgever en werknemer kunnen afspraken maken over Sociale Media uitingen na datum van het einde van het dienstverband. Zo kan er worden opgenomen in de VSO dat de werknemer na het einde van de dienstverband zijn profiel en/of curriculum vitae op alle sociale media kanalen aanpast zodat de beëindiging van het dienstverband voor derden kenbaar is. Maak als werkgever zo concreet mogelijk om welke Sociale Media kanalen het gaat, bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook, Twitter etc.

Leaseauto

Indien de werknemer beschikt over een leaseauto, is het belangrijk dat werkgever en werknemer hier afspraken over maken. Zo kan in de VSO worden opgenomen wanneer de werknemer de leaseauto retourneert aan de werkgever.

Studiekosten

Als de werkgever studiekosten voor de werknemer heeft betaald, kunnen in de VSO hierover afspraken worden gemaakt. Zo kan er worden bepaald dat de werkgever de studiekosten niet, gedeeltelijk of geheel verrekend.

Tekenbonus

Als werkgever kan je een tekenbonus afspreken. Enkel als de werknemer akkoord gaat met ontslag middels een VSO, krijgt hij een extra bedrag bovenop de wettelijke transitievergoeding mee. In bepaalde situaties kan dit een passend middel zijn bij het bereiken van overeenstemming.

Meer lezen over de VSO? Bekijk ons artikel Vaststellingsovereenkomst do’s & dont’s voor de werkgever! of het artikel Welke voorwaarden mogen niet ontbreken in de vaststellingsovereenkomst?

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht