ONS NIEUWS

Coronavirus: Verlenging en uitbreiding van het noodpakket

Wij hebben u reeds geïnformeerd over het eerste steunpakket dat de overheid op 17 maart 2020 introduceerde om werkgevers te helpen in de crisistijd. Woensdag 20 mei 2020 heeft de regering bekend gemaakt het steunpakket te verlengen, verder uit te breiden en op onderdelen aan te scherpen. Uitgangspunt van deze nieuwe maatregelen is dat werkgevers en werknemers zich kunnen aanpassen aan de veranderende samenleving en economie.

De regering realiseert zich dat met dit nieuwe pakket niet alle ondernemingen gered kunnen worden en dat er ontslagen en faillissementen zullen volgen. Het pakket is erop gericht om de schade zoveel als mogelijk te beperken en rugdekking te bieden voor aanpassingen die mogelijk ingrijpend en permanent zijn. Het pakket wordt begroot op 13 miljard euro.

NOW-regeling wordt voortgezet (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid)

De NOW regeling wordt vanaf 6 juli 2020 voor 3 maanden voortgezet. Bedrijven die voor juni, juli en augustus 2020 meer dan 20% omzet verlies verwachten, kunnen een tegemoetkoming voor de loonkosten aanvragen van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling.

De verlengde  NOW-regeling kent een aantal wijzigingen t.o.v. oude regeling van  maart:

 • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020 (dit was januari 2020)
 • In de al lopende NOW-regeling wordt maart 2020 ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.
 • Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW-regeling mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
 • In de nieuwe NOW-regeling blijft de zogenaamde ontslagboete bestaan, (correctie op de subsidie bij ontslag), maar is ingeperkt. Bij de eerste versie van de NOW regeling werd een werkgever bij ontslag om economische reden gekort op de subsidie, plus een boete van 50 procent. Die laatste 50 procent is bij de verlengde NOW-regeling geschrapt.
 • Verder wordt de subsidie niet meer extra verlaagd bij (bedrijfseconomisch) collectief ontslag voor meer dan 20 medewerkers. Werkgever dienen met de vakbonden te overleggen als zij collectief ontslag willen aanvragen.
 • De wettelijke bescherming bij ontslag blijft gewoon van kracht en ook blijft de betaling van de transitievergoeding gewoon van kracht.
 • Werkgevers die de NOW-regeling aanvragen, worden verplicht om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Hierover dienen zij een verklaring af te leggen.
 • Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Hoe werkt de (verlengde) NOW-regeling…

Bedrijven die voor juni, juli en augustus 2020 meer dan 20% omzet verlies verwachten, kunnen een tegemoetkoming voor de loonkosten aanvragen van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Uitgangspunt is de loonsom van maart 2020. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming van de loonsom uitwerkt:

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Hoe wordt de omzet vastgesteld en wat is de loonsom?

OMZET:

 • Om de hoogte van de omzetverlies te bepalen dienen werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 te delen door vier.
 • Vervolgens moet de omzet in de maanden juni, juli en augustus 2020 daarmee worden vergeleken.

NB.: Als het bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

LOONSOM:

 • Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde sociale verzekeringsloon van maart 2020. Hier komt de vaste forfaitaire opslag van 40 procent bovenop voor werkgeverslasten (o.a. voor vakantiegeld, pensioen, de werkgeverspremies en andere kosten dan loonkosten).
 • Er geldt een maximum aan het loon per werknemer van € 9.538,- per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.
 • Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.
 • Flexwerkers: Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Hoe en wanneer kan de regeling worden aangevraagd?
 • De regeling kan vanaf 6 juli 2020 bij het UWV worden aangevraagd.
 • De aanvraagperiode loopt tot en met 31 augustus 2020.
 • Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen.
 • Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag. Al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.
 • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist.
 • Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.
 • Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen worden geholpen met de andere maatregelen uit het noodpakket.

HMP helpt bij het aanvragen van de verlengde NOW-regeling en (collectief) ontslag

In de afgelopen maanden heeft HMP voor vele bedrijven en organisaties de NOW-subsidie aangevraagd. Ook voor de verlengde regeling kunt u een beroep op HMP doen.

Mochten de steunmaatregelen niet voldoende soelaas bieden en ontkomt u er niet aan voor medewerkers (collectief) ontslag aan te vragen, dan kunt u daarvoor bij HMP terecht. Al jaren is HMP de specialist als het gaat om individueel en collectief ontslag. Wij onderhandelen met de vakbonden over een sociaal plan, bereiden de ontslagaanvraag volledig voor en wikkelen hem juridisch helemaal voor u af. Een goede voorbereiding is het halve werk… neem op tijd vrijblijvend contact met ons op!

Verder zijn nog steeds de volgende steunmaatregelen van toepassing:

1. Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
(ministerie van SZW en gemeenten)

Het kabinet versoepelt de tijdelijke regeling voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij grote kan hebben hun bedrijf te kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen tot eind augustus 2020, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Echter vanaf de verlenging is er wel sprake van een vermogens- of partnertoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal
€ 10.157,00) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

2. Verlening van de versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen tot 1 september 2020 eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tot 1 oktober 2020 verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

3. Coronakredietverlening verlengd: BMKB, GO, KKC en COL
(ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de coronamodules: Borgstelling Midden- en Kleinbedrijfregeling (BMKB), Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget  van de SEED Capital-regeling. De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

4. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
(ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht