ONS NIEUWS

Prinsjesdag 2022: De highlights voor werkgevers!

Gister was het Prinsjesdag! De Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingplan voor 2023 zijn toen gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Lees hieronder alles over de besproken onderwerpen die belangrijk zijn voor jou als werkgever.

Minimumloon

Uit de plannen van het kabinet komt naar voren dat het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 waarschijnlijk gaat stijgen. Aanvankelijk zou het minimumloon worden verhoogd met 7,5%. Deze verhoging zou stapsgewijs plaatsvinden in drie jaar tijd. Deze plannen zijn inmiddels gewijzigd. Het kabinet wil het minimumloon in één keer met (ruim) 10% laten stijgen per 1 januari 2023. Dit betekent een verhoging van 8,05% met daar bovenop de reguliere indexatie. Daarbij stijgen vanaf deze datum de aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen (zoals de AOW-uitkering) mee.

Reiskosten

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog. Per 1 januari 2023 wordt deze vergoeding 21 cent per kilometer in plaats van 19 cent. Daarnaast vindt er nog een verhoging plaats per 1 januari 2024. Lees hierover meer in ons artikel In 2023 een onbelaste reiskostenvergoeding van 21 cent per kilometer.

Thuiswerkvergoeding

Zoals al bekend wordt de onbelaste thuiswerkvergoeding  jaarlijks geïndexeerd. Zo wordt rekening gehouden met inflatie. De onbelaste vergoeding zal, zonder te kijken naar eventuele afronding, per 1 januari 2023 naar verwachting worden verhoogd van € 2,00 per dag naar € 2,13 per dag. Op Prinsjesdag zijn hier geen extra verhogingen voor voorgesteld.

Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Werkgevers betalen veelal de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw voor werknemers. Vanaf 2023 wil het kabinet dat de werkgeversheffing Zvw wordt verlaagd van 6,75% naar 6,68%. Wel geldt er een maximum (maximumbijdrageloon). Dit maximum zal dan stijgen naar € 66.952. Boven dit bedrag hoeft er geen werkgeversheffing Zvw betaald te worden.

30%-regeling

Voor werkgevers is het mogelijk om aan werknemers uit het buitenland een onbelaste kostenvergoeding te geven als tegemoetkoming voor huisvestingskosten. Het kabinet wil dat werkgevers per kalenderjaar een keuze maken over of zij dergelijke (extraterritoriale) kosten van werknemers uit het buitenland vergoeden op declaratiebasis of op basis van de 30%-regeling. Indien gekozen wordt voor de 30%-regeling kan de werkgever, in enkele specifieke gevallen, 30% van het loon (inclusief vergoedingen) onbelast aan de werknemer uitkeren.

Het kabinet stelt verder voor om het voordeel van de 30%-regeling per 1 januari 2024 te maximeren tot de ‘Balkenendenorm’ (maximumsalaris van topfunctionarissen volgens de Wet normering Topinkomens). Dit kan het voor een werkgever aantrekkelijk maken om soms de daadwerkelijke extraterritoriale kosten te vergoeden. De maximering zou betekenen dat de werkgever maximaal € 66.900 (€ 223.000 x 0,3) onbelast kan vergoeden op basis van deze regeling.

Gebruikelijk loon dga’s

Het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (dga) dient marktconform te zijn. Als uitgangspunt wordt genomen het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Hierop mag een bedrag (25%) in mindering worden gebracht. Wel geldt vooralsnog een ondergrens van 48.000 euro.

In de Voorjaarsnota werd aangekondigd dat het kabinet het bedrag dat in mindering mag worden gebracht op het gebruikelijk loon van dga’s wilde verlagen (15% in plaats van 25%). Uit de stukken die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd is gebleken dat het kabinet misschien wel verder wil gaan dan dat. Het kabinet stelt immers voor deze korting op het loon in het geheel af te schaffen. Vooralsnog is onduidelijk of dit ook gaat gebeuren en of dit dan per 1 januari 2023 zal gaan gelden.

Nu mogen dga’s van innovatieve start-ups nog gedurende maximaal drie jaar het minimumloon als gebruikelijk loon aanhouden. Het kabinet wil deze uitzonderingsregeling voor het belonen van deze dga’s vanaf 1 januari 2023 laten verdwijnen. Wel zal dan overgangsrecht van toepassing zijn, zodat het mogelijk is de drie jaar vol te maken. Indien de regeling dit jaar nog wordt toegepast, kan deze dus ook in 2023 en 2024 nog worden toegepast.

Premies Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) en Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

Werkgevers betalen voor werknemers een Awf-premie. Op Prinsjesdag is aangekondigd dat het plan bestaat om deze premie te laten dalen met 0,5%-punt dan anders het geval zou zijn geweest. Verder wil het kabinet ook de Aof-premie voor kleine werkgevers laten dalen. Daarentegen bestaat het plan om de Aof-premie voor grote werkgevers te laten stijgen. De exacte bedragen staan nog niet vast.

Vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)

Met de werkkostenregeling kan een werkgever zelf bepalen wat onbelast aan de werknemers wordt vergoed. Hierbij kan gedacht worden aan cadeaubonnen of kerstpakketten. Het bedrag dat onbelast mag worden uitgegeven, wordt de vrije ruimte genoemd.

Het kabinet heeft het plan om de vrije ruimte van de werkkostenregeling per 1 januari 2023 te verhogen met 0,22%-punt naar 1,92% over de eerste €400.000 van de fiscale loonsom.

Bijtelling elektrische auto

In 2023 blijft het kortingstarief voor de bijtelling op elektrische auto’s gelijk aan dat van 2022. Er geldt nog steeds een korting van 6%-punt, waardoor de bijtelling dus 16% blijft. Voor 2025 bestaan de plannen om de korting te verlagen naar 5%-punt, waardoor de bijtelling 17% wordt.

Wat wel op korte termijn gaat veranderen, is de maximale cataloguswaarde waarvoor de korting geldt. Deze wordt verlaagd. Vanaf 2023 (tot waarschijnlijk 2025) is deze waarde € 30.000 in plaats van € 35.000.

Toekomstige wijzigingen

Met het oog op de toekomst kan het belangrijk zijn om het volgende in de gaten te houden:

1.  De plannen om het huidige pensioenstelsel te wijzige
Beoogde ingangsdatum Wet toekomst pensioenen: 1 januari 2023.

2. De plannen omtrent het verplichten van werkgevers om jaarlijks te rapporteren over werkgerelateerde personenmobiliteit van werknemers in het voorafgaande kalenderjaar
Beoogde ingangsdatum: 1 januari 2023.

3. Ontwikkelingen omtrent de loondoorbetalingsplicht bij zieke werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt
Wetgeving om in de gaten te houden: De Verzamelwet SZW 2023 in combinatie met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.

4. Ontwikkelingen omtrent het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten
Beoogde ingangsdatum: nog niet bekend.

5. Gebeurtenissen omtrent het wetsvoorstel Wet uitvoeren breed offensief (i.r.t. participatiewet)
Beoogde ingangsdatum: nog niet bekend.

6. Ontwikkelingen omtrent het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt
Beoogde ingangsdatum: nog niet bekend.

7. Plannen omtrent de compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindigingen door ziekte of gebreken van de werkgever
Beoogde ingangsdatum: na 1 januari 2024.

8. Ontwikkelingen omtrent het systeem van de lage inkomensvoordeel (LIV) en de loonkostenvoordelen (LKV)
Beoogde ingangsdatum wijzigingen: 1 januari 2025.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

          

         Deel dit bericht