ONS NIEUWS

Q&A de ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is een belangrijk orgaan voor de medezeggenschap in het bedrijf. De OR bestaat uit medewerkers van het bedrijf en komt op voor de belangen van het personeel in een organisatie. Organisaties met meer dan 50 werknemers zijn verplicht een OR te hebben. In deze Q&A beantwoorden wij de meest gestelde vragen over de OR.

 

Vraag 1: Uit hoeveel leden moet de OR bestaan?

De grootte van de ondernemingsraad wordt bepaald door het aantal medewerkers binnen de organisatie. Hiervoor geldt de volgende staffel:

0 tot 50 personen                           3 leden

50 tot 100 personen                       5 leden

100 tot 200 personen                    7 leden

200 tot 400 personen                    9 leden

400 tot 600 personen                    11 leden

600 tot 1000 personen                 13 leden

1000 tot 2000 personen               15 leden

Bij elk volgend duizendtal 2 leden meer, tot een maximum van 25 leden.

Vraag 2: Hoe krijgen we voldoende OR leden?

Om OR-leden te behouden en te werven is het van belang om de impact van de OR duidelijk te maken. Om te beginnen kan dit worden bereikt door werknemers uitleg te geven. Medewerkers moeten geïnformeerd worden over de nut en noodzaak, zoals de taken van de OR en waarom de OR voor deze taken verantwoordelijk is. Daarnaast is het belangrijk om duidelijk te maken dat de OR meegaat met de ontwikkelingen van de onderneming en zich ook bezig houdt met belangrijke maatschappelijke thema’s als duurzaamheid. Tot slot is het van belangdat deOR aansluit bij de organisatie. Medewerkers moeten zien dat het beleid aansluit bij de kernpunten en dat er mogelijkheden zijn om op professioneel vlak te ontwikkelen.

Willen werknemers niet lid worden van de OR, maar wel een andere belangrijke taak vervullen om bij te dragen aan de medezeggenschap? Dat kan! Werknemers kunnen ook OR-contactpersoon worden, deelnemen aan themabijeenkomsten of een cursus volgen om kennis te maken met de OR. Dit verlaagt de drempel tot daadwerkelijk lidmaatschap van de OR.

Vraag 3: Wat is het adviesrecht van de OR en wanneer geldt dit?

De OR heeft het recht (artikel 25 WOR) om de bestuurder advies te geven over een aantal belangrijke onderwerpen, zoals fusies, reorganiseren, faillissement en het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten. Het adviesrecht geldt alleen als er sprake is van een voorgenomen besluit. Dit houdt in dat het advies wordt gevraagd op een moment dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

Vraag 4: Wat is het instemmingsrecht van de OR en wanneer geldt dit?

De OR heeft het recht op instemming (artikel 27 WOR) bij besluiten over het vaststellen, wijzigingen of intrekken van regelingen die te maken hebben met het sociale beleid van het bedrijf. Dit houdt in dat de ondernemer/bestuurder de OR om instemming moet vragen als hij iets wil veranderen in deze regelingen. Denk hierbij aan regelingen op het gebied van arbeids- en rusttijden, belonings- of functiewaarderingssysteem of een regeling op het gebied van personeelsbeoordeling. De lijst van artikel 27 WOR limitatief, wat wil zeggen dat alleen de daarin genoemde regelingen vallen onder het instemmingsrecht. In onderling overleg of in een toepasselijke cao kan dit recht wel zijn uitgebreid. Zonder instemming van de OR mag de regeling niet uitgevoerd worden.

Het instemmingsrecht kan komen te vervallen indien:

  • Het onderwerp uitputtend geregeld is in de cao;
  • Het publiekrechtelijk orgaan een regeling over arbeidsvoorwaarden heeft vastgesteld (overheid);
  • De kantonrechter toestemming geeft.

Vraag 5: Wat is het recht op informatie?

De OR heeft recht op alle informatie die nodig is voor het uitvoeren van zijn taak. Dit kan inhouden dat de OR inzicht krijgt in de jaarrekening, beleidsplannen, beloningen en het sociaal jaarverslag. Minimaal twee keer kunnen de organisatie en de OR een vergadering inplannen om dit te bespreken. Daarnaast is het goed om tijdens dit overleg ook de algemene gang van zaken te bespreken.

Bij een organisatie van 100 of meer werknemer is de ondernemer/bestuurder verplicht minstens één keer per jaar een aantal onderwerpen op de agenda te zetten. Verplichte onderwerpen zijn:

  • Arbeidsvoorwaardelijke regelingen
  • Beloningen

Vraag 6: Wat is de rol van de OR bij de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden?

Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden kan leiden tot zowel advies- als instemmingsplichtige besluiten zoals deze hierboven zin benoemd. Dat betekent dat de  OR tijdig betrokken moet worden. Voor het invoeren, wijzigen of beëindigen van de arbeidsvoorwaarden is instemming van de OR nodig. Daarnaast moet de ondernemer/bestuurder advies vragen aan de OR als er sprake is van een overname of fusie.

Staat je vraag er niet tussen of ben je benieuwd naar hoe wij kunnen helpen met jouw OR? Neem dan contact op met onze adviseurs via 📞 085-0492444 / 📧 hmp@hmp.nl

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht