ONS NIEUWS

Update voortzetting NOW-regeling

Wij hebben u de afgelopen maanden geïnformeerd over het eerste en tweede steunpakket dat de overheid in maart en juni 2020 introduceerde om werkgevers te helpen in deze crisistijd. Vrijdag 28 augustus 2020 heeft het kabinet bekendgemaakt het steunpakket in aangepaste vorm te verlengen tot eind juni 2021. Daarmee heeft dit noodpakket een veel langere looptijd dan de twee voorgaande steunpakketten. Het kabinet hoopt door de langere looptijd de getroffen ondernemingen voor een langere tijd zekerheid te geven.

Het steunpakket wordt de komende maanden wel versoberd en afgebouwd. Het verlengde pakket is gestoeld op drie pijlers:

 1. Steun
 2. Helpen aanpassen
 3. Investeren

Uitgangspunt van de verlengde maatregelen is dat werkgevers en werknemers zich kunnen voorbereiden op de nieuwe economische situatie; waarbij duidelijk aangegeven wordt dat bedrijven die op de langere termijn geen gezonde economische toekomst hebben, niet met steun in de lucht worden gehouden. De regering realiseert zich dat met dit verlengde pakket niet alle ondernemingen gered kunnen worden en dat er ontslagen en faillissementen zullen volgen. De verwachting is dat sommige mensen hun werk kwijtraken en op zoek moeten naar een andere baan. Anderen zullen de overstap willen maken van hun huidige werk naar ander werk met meer toekomstperspectief, aldus het kabinet. Derhalve wordt er ruim 1 miljard euro uitgetrokken voor een nieuw sociaal pakket, dat onder meer ingezet kan worden voor bij- en omscholing en het vinden van nieuw werk.

NOW-regeling wordt voortgezet

(tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid)

De NOW-regeling wordt vanaf 1 oktober 2020 voor 9 maanden voortgezet met drie keer drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan de nieuwe economische situatie aan te passen. Voor elk tijdvak kan de keus gemaakt worden de regeling aan te vragen. Bedrijven die in het eerste tijdvak van oktober, november en december 2020 meer dan 20% omzet verlies verwachten, kunnen een tegemoetkoming voor de loonkosten aanvragen. Vanaf het tweede tijdvak – januari 2021 – wordt het percentage omzetverlies verhoogd vanaf 30% om NOW te mogen ontvangen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1.0 of 2.0, kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.0.

De verlengde  NOW-regeling (3.0) kent een aantal wijzigingen t.o.v. NOW 2.0:
 • Verlenging NOW tot 1 juli 2021.
 • 3 tijdvakken van 3 maanden.
  • Tijdvak 1: oktober, november, december 2020
  • Tijdvak 2: januari, februari, maart 2021
  • Tijdvak 3: april, mei, juni 2021
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW-regeling gaat in het 2e tijdvak van NOW 3.0 omhoog van 20% naar 30%.
 • De 9 maanden durende steun kent een geleidelijk afbouw van vergoedingspercentage van 80%, naar 70% naar 60%. Bij de NOW 2.0 regeling werd nog tot 90% van de loonsom vergoed. Dit percentage gaat met ingang van het 2e tijdvak, ieder tijdvak omlaag.
 • Tegenover de afbouw van vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20%, zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. Zie toelichting hierop verderop in deze informatiebrochure.
 • De korting (ontslagboete) die in de NOW 2.0 wordt toepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt afgeschaft.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het 3e tijdvak (april t/m juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon. Binnen NOW 1.0 en 2.0 was dat 2x het dagloon.
Hoe werkt de (verlengde) NOW 3.0-regeling…

 VERGOEDINGSPERCENTAGE

Bedrijven die  in het eerste tijdvak van oktober, november en december 2020 meer dan 20% omzet verlies verwachten, kunnen een tegemoetkoming voor de loonkosten aanvragen van maximaal 80% van de loonsom (naar rato van de omzetdaling).

Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming van de loonsom uitwerkt:

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 80% van de loonsom van een werkgever;
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 40% van de loonsom van een werkgever;
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 20% van de loonsom van de werkgever.

Vanaf het tweede tijdvak: januari, februari en maart 2021, dienen bedrijven voor meer dan 30% omzetverlies te verwachten om een tegemoetkoming voor de loonkosten te kunnen aanvragen. Het maximale vergoedingspercentage in het tweede tijdvak is 70% van de loonsom. Dit betekent het volgende:

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 70% van de loonsom van een werkgever;
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 35% van de loonsom van een werkgever;
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 17,5% van de loonsom van de werkgever.

In het derde tijdvak: april, mei en juni 2021, blijft vereist dat bedrijven meer dan 30% omzetverlies verwachten om aanspraak te maken op de loonkostensubsidie. In deze periode daalt het vergoedingspercentage naar 60% van de loonsom. Dit betekent het volgende:

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 60% van de loonsom van een werkgever;
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 30% van de loonsom van een werkgever;
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 15% van de loonsom van de werkgever.

DALING LOONSOM

Het kabinet wil werkgevers met langdurig omzetverlies de ruimte bieden een deel van de loonsom te laten dalen, zonder verlaging van de subsidie of ontslagboete. Het vrijstellingspercentage is het percentage van de totale loonsom dat de werkgever kan laten dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak.

De (vrijwillige) daling van de loonsom kan op verschillende manieren tot stand komen:

 • Natuurlijk verloop van het personeelsbestand;
 • Ontslag en/of reorganisatie;
 • Vrijwillig loonoffer van alle werknemers.

LET OP!  Individuele afspraken met werknemers over het loon zijn niet gekoppeld aan de  NOW 3.0 aanvraag. Deze individuele afspraken kunnen in onderling overleg tussen werkgever en werknemer tot stand komen, mits aan de juridische voorwaarden voor een dergelijke afspraak is voldaan. HMP kan u ondersteunen bij het maken van individuele afspraken over het loon met uw medewerker.

MAXIMAAL TE VERGOEDEN LOON

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken (van oktober 2020 t/m maart 2021) gelijk zijn aan de NOW 1.0 en 2.0, namelijk maximaal 2x het dagloon, wat neerkomt op € 9.538,- per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. In het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) zal dit bedrag worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon. Daarmee komt de situatie tijdens het laatste tijdvak meer op één lijn met de gebruikelijke sociale zekerheid.

Hoe en wanneer kan de regeling worden aangevraagd?
 • Het UWV streeft ernaar de aanvraag voor het 1e tijdvak per 16 november 2020 te openen.
 • Nadere informatie over NOW 3 volgt. Houdt de website en sociale media van HMP in de gaten voor het laatste nieuws omtrent dit onderwerp.

HMP helpt bij het aanvragen van de verlengde NOW-regeling en (collectief) ontslag. 

In de afgelopen maanden heeft HMP voor vele bedrijven en organisaties de NOW-subsidie aangevraagd. Ook voor de verlengde regeling kunt u een beroep op HMP doen.

HMP kan u ondersteunen bij het maken van individuele afspraken over het loon met uw medewerker.  Deze individuele afspraken zijn niet gekoppeld aan de NOW-regeling . Ze kunnen in onderling overleg tussen werkgever en werknemer tot stand komen, mits aan de juridische voorwaarden voor een dergelijke afspraak is voldaan.

Mochten de steunmaatregelen niet voldoende soelaas bieden en ontkomt u er niet aan voor medewerkers (collectief) ontslag aan te vragen, dan kunt u ook daarvoor bij HMP terecht. Al jaren is HMP de specialist als het gaat om individueel en collectief ontslag. Wij onderhandelen met de vakbonden over een sociaal plan, bereiden de ontslagaanvraag volledig voor en wikkelen hem juridisch helemaal voor u af. Een goede voorbereiding is het halve werk… neem op tijd vrijblijvend contact met ons op!

Benieuwd naar de overige maatregelen van het noodpakket? Lees het hier.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht