ONS NIEUWS

WAB – Wijziging regels oproepovereenkomst

Per 1 januari 2020 gaan de regels voor de oproepovereenkomst wijzigen. Heeft u te maken met oproepkrachten? Dan zijn de volgende wijzigingen voor u van belang:

 • Als werkgever bent u verplicht de oproepkracht ten minste vier dagen van te voren schriftelijk of elektronisch op te roepen.
  Doet u dit niet? Dan is de oproepkracht niet verplicht om te komen. Bij cao kan deze termijn worden verkort tot 24 uur.
 • Wordt de oproep binnen vier dagen voor aanvang van de werkdag teruggetrokken of gewijzigd, dan behoudt de oproepkracht het recht op zijn loon waarvoor oorspronkelijk is opgeroepen – minimaal 3 uren. Ook al heeft de oproepkracht dus niet gewerkt. Dit geldt ook voor de gewijzigde uren.
 • Een afzegging of wijziging moet schriftelijk of elektronisch worden gedaan. Een mondelinge afzegging geldt niet.
 • Minimumduur per oproep is en blijf 3 uur. Wordt de werknemer voor 2 uur opgeroepen, dan moet werkgever nog steeds 3 uur betalen.
 • Het wettelijke rechtsvermoeden arbeidsomvang blijft bestaan.
 • Het is verplicht om in de arbeidsovereenkomst en op de loonstrook te vermelden dat het gaat om een ‘oproepovereenkomst’.
 • Steeds wanneer de oproepovereenkomst een jaar heeft geduurd is de werkgever verplicht (voor einde 13e maand) een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst voor het aantal uur dat de oproepkracht het jaar ervoor gemiddeld per maand heeft gewerkt (totaal aantal uur / 12 maanden). Het gaat hierbij om alle uitbetaalde uren, dus ook uren van ziekte, vakantie en niet gewerkte maar wel uitbetaalde uren.
 • De werkgever dient zowel de oproep als het aanbod schriftelijk of elektronisch te doen, waarna de oproepkracht één maand tijd heeft om dit te accepteren.
LET OP!
 • Zoals hierboven aangegeven bent u verplicht om de oproepkracht een aanbod van vaste uren te doen wanneer de oproepovereenkomst een jaar heeft geduurd. Doet u dit niet? Dan heeft de oproepkracht recht op het loon over het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand die de oproepkracht zou hebben gehad als hij het aanbod wel gekregen zou hebben. De oproepkracht kan dus een loonvordering instellen over de niet-opgeroepen uren. Dit kan flink oplopen omdat ook de wettelijke rente verschuldigd is. Een loonvordering verjaart pas na 5 jaar.
 • De werkgever mag de oproepovereenkomst van rechtswege laten aflopen. Hou hierbij wel rekening met de aanzeggingsverplichting.
 • De werkgever kan ook een 2e of 3e tijdelijk contract aanbieden. Het aanbieden van een bepaalde of onbepaalde tijd contract staat los van de verplichting tot het doen van uren-aanbod.
 • Weigert de oproepkracht het aanbod? Leg dit schriftelijk vast!
 • Werkgever moet na elke 12 maanden wederom een uren-aanbod doen.
 • Indien de werknemer op 1-1-2020, al langer dan 12 maanden op oproepbasis werkzaam is, moet het aanbod voor 1-2-2020 worden gedaan.
 • De oproepkracht kan de arbeidsovereenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 4 dagen (of de kortere bij cao afgesproken termijn). De oproepkracht hoeft ook niet op te zeggen tegen het einde van de maand. Deze zeer korte termijn geldt niet voor de werkgever. Voor de werkgever blijft de wettelijke opzegtermijn gelden.
 • Als de vaste arbeidsomvang wordt geaccepteerd, dan transformeert de oproepkracht naar een reguliere werknemer met een reguliere arbeidsovereenkomst (met vaste uren).

TIPS!
 1. Bij het doen van een aanbod na ongeveer 10/11 maanden, is het niet verplicht om het gemiddeld aantal uren aan te bieden. De wettelijke regels van het aanbod van 12 maanden gelden op dat moment nog niet en kan daardoor enige flexibiliteit bieden. Let wel: wordt het aanbod geweigerd dan dient in de 13e maand, alsnog een aanbod met het gemiddeld aantal uren te worden gedaan.
 2. Neem in de oproepovereenkomst de bepaling ‘inzet in ander werk’ op. Dit biedt de mogelijkheid om de medewerkers toch in te kunnen zetten binnen de opgeroepen uren, maar dan voor ander passend werk.

Heeft u vragen over de oproepovereenkomsten binnen uw organisatie? Wij denken graag met u mee!

 

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht