ONS NIEUWS

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Met ingang van 1 januari 2021 treedt er een nieuwe compensatieregeling transitievergoeding in werking. Vanaf dan is het voor kleine bedrijven (max. 24 werknemers) mogelijk om compensatie aan te vragen voor betaalde transitievergoedingen bij ontslag vanwege:

 • Pensionering van de werkgever

In deze situatie zijn er twee scenario’s.

 1. Werkgever heeft de AOW-leeftijd bereikt en kan compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die hij heeft betaald voor de ontslagen werknemers.
 2. Werkgever bereikt binnen 6 maanden nadat hij het verzoek tot toestemming voor het ontbinden van de arbeidsovereenkomst heeft ingediend de AOW-leeftijd. In dit geval kan er ook aanspraak worden gemaakt op de compensatieregeling.

Situatie 2 biedt mogelijkheid om al te starten met de aanvraag vóór het bereiken van de AOW-datum.

LET OP! Stopt werkgever eerder dan de AOW-leeftijd? Dan kan er geen aanspraak worden gemaakt op de compensatieregeling.

 • Overlijden van de werkgever

In het geval van overlijden van de werkgever dienen de erfgenamen of mede-eigenaren binnen 12 maanden na overlijden een verzoek te hebben gedaan voor toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst.

 • Ziekte van werkgever

NB: Vanaf 1 januari 2021 is het nog niet mogelijk om compensatie aan te vragen voor bedrijven die stoppen door ziekte van de werkgever. De datum vanaf dit wel mogelijk is, is nog niet bekend. Wij zullen u hier tijdig van op de hoogte brengen.

De voorwaarden die van toepassing zijn:
 • Voor in ieder geval één werknemer heeft UWV toestemming gegeven om de arbeidsovereenkomst te mogen ontbinden. Of de kantonrechter moet de arbeidsovereenkomst hebben ontbonden.
 • Werknemer wordt ontslagen vanwege pensionering of overlijden van de werkgever.
 • Het bedrijf had gemiddeld niet meer dan 24 werknemers in dienst in het jaar vóór de ontslagvergunning.
 • De bruto transitievergoeding moet volledig zijn betaald op of na 1 januari 2021. Is alleen de netto vergoeding aan de werknemer betaald, zonder een afdracht aan de Belastingdienst? Dan wordt de aanvraag voor de compensatie afgewezen.
 • De betaling moet binnen 9 maanden nadat er toestemming is gegeven door UWV of de kantonrechter voor het ontbinden van de arbeidsovereenkomst zijn voldaan.

 

Hoe hoog is de compensatie?

Voor het bepalen van de hoogte van de compensatie wordt er gekeken naar:

 1. De bruto transitievergoeding die werkgever heeft betaald op of na 1 januari 2021.
 2. De transitievergoeding waar de werknemer recht op had na afloop van het dienstverband.

Het kan zo zijn dat de compensatie uiteindelijk lager is dan wat daadwerkelijk aan werknemer is betaald.

Bijzondere gevallen:

 • Werkgever en werknemer spreken een hogere transitievergoeding af dan wettelijk verplicht. In dit geval is de compensatie niet hoger dan de transitievergoeding waar de werknemer recht op had na afloop van het dienstverband.
 • De compensatie kan niet hoger zijn dan het wettelijk maximum dat geldt voor de transitievergoeding. Behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag.
 • Is de transitievergoeding in delen betaald? Dan worden de delen die vóór 1 januari 2021 zijn betaald niet vergoed.
 • De wettelijke rente wordt niet gecompenseerd evenals werkgeverspremies.

 

Tot wanneer kan er compensatie worden aangevraagd?

Tot 12 maanden na de datum waarop er door UWV of de kantonrechter toestemming is verleend.

Hoe werkt de aanvraag?

De aanvraag kan digitaal via een aanvraagformulier op het UWV werkgeversportaal:

 • De werkgever, medewerkgever of erfgenamen vullen het aanvraagformulier in;
 • Er moet een actief KVK nummer zijn;
 • Er is eHerkenning nodig.

 

Welke documenten moeten er worden aangeleverd?
 1. Arbeidsovereenkomst
  Niet in bezit? Print van de salarisadministratie of loonstrook met datum in dienst.
 2. Bewijs einde arbeidsovereenkomst (VSO, uitspraak kantonrechter, opzeggingsbrief)
 3. Bewijs van betaald loon (loonstrook van de laatste maand of laatste periode van 4 weken)
 4. Berekening transitievergoeding
 5. Betaalbewijs transitievergoeding (bankafschrift of loonstrook)

 

Hoe lang duurt de beoordeling?

Binnen 8 weken nadat alle gegevens van werkgever en werknemer zijn ontvangen, neemt UWV een beslissing. Is er recht op compensatie? Dan wordt binnen 6 weken na de datum van de beslissing de compensatie overgemaakt.

HMP helpt graag bij het voorbereiden, onderbouwen en aanvragen van de compensatieregeling!

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht