ONS NIEUWS

De 30%-regeling

Een werknemer met een specifieke deskundigheid die tijdelijk in Nederland komt werken en hier verblijft of die juist in het buitenland gaat werken en daar verblijft maakt extra kosten, zoals huisvestingskosten. Dit worden ook wel extraterritoriale kosten genoemd. De 30%-regeling maakt het mogelijk om een uitgezonden of een ingekomen werknemer – die aan specifieke voorwaarden voldoet – belastingvrij een vergoeding te geven voor de extra kosten voor de werknemer die door de uitzending worden veroorzaakt. Voor werkgevers betekent dit dat de werkgeverslasten voor de werknemer lager worden en de werknemer profiteert van een belastingvoordeel.

Sinds 1 januari 2019 geldt de 30%-regeling voor maximaal 60 maanden (vijf jaar). Perioden van eerdere tewerkstelling en verblijf in Nederland worden in mindering gebracht op deze vijfjarentermijn. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om de 30%-regeling van toepassing te laten blijven wanneer de werknemer overstapt naar een andere werkgever.

Per 1 januari 2023 dient de werkgever jaarlijks (voor een kalenderjaar) de keuze te maken of de extraterritoriale kosten van de werknemers worden vergoed op declaratiebasis (de werkelijke kosten) of dat de 30%-regeling wordt toegepast. Indien een werknemer niet het gehele kalenderjaar in Nederland werkzaam is, wordt het bedrag uiteraard naar rato berekend.

1 januari 2024

Er is onlangs een amendement aangenomen in de Tweede Kamer over de 30%-regeling. Indien ook de Eerste Kamer instemt, zal het volgende gaan gelden:

  • De regeling versobert. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2024 de 30%-regeling voor de eerste 20 maanden kan worden gesteld op maximaal 30% van het loon. Voor de daaropvolgende maanden haat het om maximaal 20% van het loon. Voor de 20 maanden die daar dan weer op volgen betreft het nog slechts 10% van het loon. Na die 60 maanden (dus 5 jaar) is de maximale looptijd van de 30%-regeling verstreken.
  • Is de looptijd korter dan 60 maanden, dan gelden dezelfde percentages en perioden. Het recht op de 30%-regeling stopt dan als de looptijd van de beschikking is verlopen. Wel is er nog een overgangsregeling voor werknemers die in het laatste tijdvak van 2023 een vergoeding kregen in het kader van deze regeling.

De Eerste Kamer moet hier dus nog over stemmen, vermoedelijk op 19 december.

Als de Eerste Kamer akkoord gaat is dit echter niet de enige wijziging van de 30%-regeling. Per januari 2024 komt er namelijk een aftoppingsmaatregel, waardoor de regeling slechts nog kan worden toegepast tot een bezoldiging met een maximale hoogte gelijk aan de Balkenendenorm, oftewel het maximumsalaris van topfunctionarissen dat is vastgelegd in de Wet normering topinkomens (WNT). Het bezoldigingsmaximum van de WNT is voor 2024 vastgesteld op € 233.000, waar dit voor 2023 nog € 223.000 was. Er geldt wel een overgangsregeling waardoor voor werknemers die de 30%-regeling al toepasten in het laatste loontijdvak (december) van 2022, de aftoppingsmaatregel pas op 1 januari 2026 van kracht wordt. Daarbij geldt de aftoppingsmaatregel niet voor uitgezonden werknemers.

Wanneer de daadwerkelijke kosten van de werknemer hoger liggen dan 30% van het loon – gemaximeerd tot de WNT-norm – dan kan het dus aantrekkelijker worden om te kiezen voor het vergoeden van de werkelijke extraterritoriale kosten op declaratiebasis.

Wat kan HMP voor jou betekenen?
  • Op basis van de verstrekte gegevens nagaan of de werknemer onder de 30%-regeling valt
  • Het opstellen en aanvragen van de 30%-regeling bij de belastingdienst
  • Advies geven om aan de voorwaarden te blijven voldoen
Disclaimer

De informatie in dit artikel is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgebouwd. Deze informatie is echter enkel bestemd voor algemene informatieve doeleinden en kan dus ook niet gezien worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Het is vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van de wet- en regelgeving niet met zekerheid te zeggen dat de informatie toepasbaar is in jouw specifieke situatie. Wij raden dan ook aan om contact op te nemen met één van onze adviseurs voordat je handelt of een beslissing neemt. HMP sluit elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit dit artikel uit en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht