ONS NIEUWS

Het STAP-budget

Per 1 maart 2022 kunnen werkende en werkzoekende een subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling. De subsidie heet STAP en staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. 

Werkende en werkzoekende kunnen maximaal €1.000 per jaar gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.  De subsidie moet zorgen voor meer kansen op de arbeidsmarkt. Het budget bevordert het vinden van een nieuwe baan of het behouden van de huidige baan. 

Aftrek studiekosten vervalt

Het STAP-budget vervangt de belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting, zoals gold tot 1 januari 2022. Werkende en werkzoekende hebben door middel van het STAP-budget meer eigen regie om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Voor wie geldt het STAP-budget?

Iedere persoon die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan het STAP-budget aanvragen voor het financieren van scholing. Hiervan is sprake als de persoon:

  • Ten minste 18 jaar oud is én de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt;
  • Een EU-burger is of partner is van EU-burger;
  • Verzekerd is in de periode van 2 jaar en 3 maanden tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland voor de volksverzekeringen.

De subsidie is uitgesloten voor personen die jonger zijn dan 30 jaar en gebruik maken van een studiefinanciering of hiervoor in aanmerking komen. Tevens kan een persoon geen gebruik maken van het STAP-budget indien diegene al gebruik maakt van een andere subsidieregeling of van een derde geld ontvangt om de scholingskosten te betalen.

Aanvragen bij het UWV

Het aanvragen van het STAP-budget kan vanaf 1 maart 2022 bij het UWV. Werkende en werkzoekende moeten zichzelf voor de start van de opleiding aanmelden bij de opleider voor de scholingsactiviteit van zijn of haar keuze. De opleidingsmogelijkheden zijn te vinden in het STAP-scholingsregister van DUO. Bij aanmelding wordt er door de opleider een bewijs van aanmelding overhandigd. Vervolgens kunnen werkende en werkzoekende met dit bewijs voordat de opleiding begint de subsidie aanvragen via het online STAP-portaal op de website van het UWV. Het UWV maakt binnen 4 weken een besluit over de subsidieaanvraag. Er gelden vijf tijdvakken waarbinnen het STAP-budget aangevraagd kan worden. Belangrijk om te vermelden is dat het voltooien van de gesubsidieerde opleiding essentieel is om te voorkomen dat het UWV het subsidiebedrag terugvordert.

Subsidie 

Veel studiekosten vallen onder het STAP-budget. Te denken valt aan les-, cursus- en examengeld. Ook vallen kosten van verplichte en noodzakelijke studiemiddelen en kosten van de procedure voor de erkenning van verworven competenties hieronder.

Werkgever

Het STAP-budget is ontstaan zodat werkenden en werkzoekende meer regie kunnen krijgen over hun ontwikkeling en loopbaan. Als werkgever kun je dit stimuleren en werknemers aanmoedigen gebruik te maken van de subsidie. Dit kan de kwaliteit bevorderen van de werkprestaties binnen het bedrijf. Het gesubsidieerde bedrag bedraagt maximaal € 1.000 per jaar en kan éénmaal per jaar worden aangevraagd.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht