ONS NIEUWS

Oproepkrachten tijdens de vakantieperiode: contractvorm en ziekte

Maak je tijdens de vakantieperiode wel eens gebruik van extra krachten (oproepkrachten)? Lees hier welke arbeidsovereenkomst je jouw oproepkracht het beste kan aanbieden en wat de gevolgen zijn wanneer je oproepkracht ziek wordt.

De verschillende soorten arbeidsovereenkomsten waaruit gekozen kan worden zijn als volgt:

 1.  Oproepovereenkomst (0-uren)
 2. Voorovereenkomst
 3. Min-max overeenkomst
 4. Vaste uren overeenkomst

 Het juridisch kader omtrent loondoorbetaling bij ziekte verschilt voor de diverse contracten.

Nul-urencontract

Bij een nul-urencontract is je oproepkracht bij een tijdige oproep (minimaal 4 dagen van te voren) verplicht om te komen. Wat jouw verplichtingen zijn op het moment dat de oproepkracht ziek wordt, is afhankelijk van het moment van ziekte.

 Ziek tijdens oproepperiode
 • De oproepkracht heeft wel recht op het loon;
 • De loondoorbetalingsverplichting stopt als de oproepperiode eindigt;
 • Zolang er sprake is van een nul-urencontract, heeft de oproepkracht geen recht op een Ziektewetuitkering;
 • Eindigt de overeenkomst? Dan valt de oproepkracht terug op de Ziektewet. Wordt de uitkering toegekend, dan gaat dit ten laste van het eigenrisicodragerschap.

De oproepkracht heeft recht op loondoorbetaling over het gemiddeld aantal gewerkte uren in de 3 maanden die voorafgingen aan de dag waarop hij ziek werd. Het percentage loon dat je wettelijk minimaal dient uit te betalen is 70%. De cao kan een ander (hoger) percentage verplichten. Ofwel: hoogte van het loon = het gemiddeld aantal uur van de afgelopen 3 maanden x uurloon x 70%

 Ziek buiten oproepperiode
 • De oproepkracht heeft geen recht op het loon;
 • Zolang er sprake is van een nul-urencontract, heeft de oproepkracht geen recht op een Ziektewetuitkering;
 • Eindigt de overeenkomst? Dan valt de oproepkracht terug op de Ziektewet. Wordt de uitkering toegekend, dan gaat dit ten laste van het eigenrisicodragerschap.
Voorovereenkomst

Een oproepcontract met een voorovereenkomst betekent dat je oproepkracht niet verplicht is om te komen bij een oproep.

Elke oproep vormt een nieuwe arbeidsovereenkomst. Dit houdt in dat je na 3 keer oproepen de ketenregeling volledig hebt benut. Voor het in dienst nemen van oproepkrachten is deze contractvorm geen logische keuze.

Min-maxovereenkomst

Bij een min-maxcontract wordt een minimumaantal en maximumaantal uren per week of maand afgesproken. De minimale uren zijn de zogenoemde ‘garantie-uren’ en de maximale uren zijn de ‘bovenminimale uren’.

 • Bij een min-maxcontract moet je aan de oproepkracht minimaal 70% van de garantieuren uitbetalen;
 • Is de oproepkracht ingepland voor meer uren: de bovenminimale uren? Dan heeft hij recht op loondoorbetaling van 70% van de ingeroosterde uren;
 • Duurt de ziekte langer dan dat hij is ingeroosterd? Dan heeft de oproepkracht recht op loondoorbetaling over het gemiddeld aantal gewerkte uren in de drie maanden die voorafgingen aan de dag waarop hij ziek werd.
 • Eindigt de overeenkomst? Dan valt de oproepkracht terug op de Ziektewet en komt de uitkering ten late van het eigenrisicodragerschap.
Vaste uren

Bij deze contractvorm spreek je met de oproepkracht een vast aantal uur per week / per maand af.

 • De oproepkracht heeft bij ziekte recht op minimaal 70% van het loon voor het afgesproken aantal uren per week / per maand, gedurende de looptijd van het contract;
 • Eindigt de overeenkomst? Dan valt de oproepkracht terug op de Ziektewet en komt de uitkering ten late van het eigenrisicodragerschap.

Advies

Op basis van bovenstaande contractvormen is de oproepovereenkomst voor 0-uren het meest logisch. Dit levert je als werkgever flexibiliteit in de vakantieperiode en beperkt het risico van doorbetaling bij ziekte doordat er grip blijft bestaan op het gemiddeld aantal gewerkte uren tijdens de vakantieperiode. Daarentegen is het risico op doorbetaling tijdens ziekte en het risico van eigenriscodragerschap niet uit te sluiten. De volgende tips kunnen het risico enigszins beperken:

 • Plan de oproepkrachten niet ver van te voren in. Mocht de oproepkracht ziek worden, dan geldt de loondoorbetalingsverplichting immers ook voor de reeds ingeplande/ingeroosterde oproepen. Houd wel de oproeptermijn van 4 dagen in acht.
 • Houd in beeld voor hoeveel uur de oproepkracht in de periode van 3 maanden is opgeroepen of opgeroepen zal worden. Hoe hoger het gemiddeld aantal gewerkte uren in de afgelopen 3 maanden, des te hoger de doorbetalingsverplichting. Idealiter worden de beschikbare uren gelijkmatig over de verschillende oproepkrachten verdeeld, waardoor ook het risico verspreid wordt over meerdere oproepkrachten.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht