ONS NIEUWS

Ziekteverzuim en vakantie, wat zijn de regels?

De vakantieperiode is in volle gang. Werknemers zijn met vakantie en je bent misschien druk bezig met het regelen en begeleiden van vakantiekrachten. Dan meldt een werknemer die op vakantie is zich ziek. Hoe zit het met deze ziekmelding? En wat zijn de regels als een werknemer die ziek is op vakantie wil gaan?

Situatie 1 – Mijn werknemer wordt ziek op vakantie

Als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie dan moet hij zich volgens de geldende regels ziekmelden. Dit geldt ook wanneer de werknemer in het buitenland verblijft. Wanneer de werknemer in het buitenland verblijft, is het belangrijk dat de werknemer als bewijs van de ziekte een doktersverklaring kan overleggen.

TIP! Om problemen te voorkomen, raden wij aan om in het verzuimprotocol / personeelsreglement de afspraken op te nemen over ziekte tijdens de vakantie en de werknemers hiervan op de hoogte te brengen.

Welke gevolgen heeft deze ziekmelding voor de vakantiedagen?
Als de werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, dan worden de vakantiedagen omgezet in ziektedagen. De dagen waarop de werknemer dus ziek is gedurende zijn vakantie, gelden niet langer als vakantiedagen en mogen dus later opnieuw worden opgenomen.

LET OP! Voor de zieke werknemer geldt dat hij zijn rechten op de resterende wettelijke vakantiedagen behoudt. Het is echter niet altijd vanzelfsprekend dat de werknemer ook recht blijft houden op de bovenwettelijke vakantiedagen. In de arbeidsovereenkomst, personeels- of verzuimreglement of cao kan namelijk worden afgesproken dat de bovenwettelijke vakantiedagen wel mogen worden ingehouden

Voorbeeld: Een werknemer met een fulltime dienstverband heeft recht op 25 vakantiedagen per jaar: 20 wettelijke vakantiedagen en 5 bovenwettelijke vakantiedagen. In februari is de werknemer twee weken op vakantie geweest en in augustus gaat hij nog drie weken met vakantie. Deze werknemer wordt op de eerste dag van zijn tweede vakantieweek ziek. In de arbeidsovereenkomst van de werknemer is opgenomen dat bij ziekte tijdens vakantie bovenwettelijke vakantiedagen worden aangemerkt als vakantiedagen. Door deze bepaling heeft de werknemer na zijn ziekmelding nog recht op vijf wettelijke vakantiedagen.

Situatie 2 – Mijn zieke werknemer wil op vakantie gaan

Een zieke werknemer bouwt net zoveel wettelijke vakantiedagen op als een niet-zieke werknemer. Wanneer deze werknemer op vakantie wil en je twijfelt of dat problemen oplevert voor het herstel, dan is het wijs om informatie in te winnen bij de bedrijfsarts/arbodienst. Voorziet die geen problemen, dan kan je instemmen met de vakantieaanvraag en worden er vakantiedagen afgeschreven.

Welke gevolgen heeft deze situatie voor de vakantiedagen?
In deze situatie – dat een werknemer al ziek is en met vakantie wil gaan – kan de werkgever niet zonder meer de vakantiedagen afboeken, omdat de werknemer nog altijd ziek is. Voor het afboeken van vakantiedagen in geval van arbeidsongeschiktheid gelden de volgende regels:

  • Volledig arbeidsongeschikt? > Er mogen geen vakantiedagen worden afgeschreven, tenzij hierover schriftelijke overeenstemming met de werknemer is bereikt. In dat geval wordt de werknemer tijdens zijn vakantie vrijgesteld van zijn re-integratieverplichtingen. Geeft de werknemer geen toestemming om zijn vakantiedagen af te schrijven? Dan kan je de vakantieaanvraag weigeren omdat de werknemer mee moet werken aan zijn re-integratie.
  • Gedeeltelijk arbeidsongeschikt? > Een vakantiedag telt als een hele verlofdag. Dus niet als een halve vakantiedag en een halve ziektedag.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht