ONS NIEUWS

Prinsjesdag 2023: De highlights voor werkgevers!

Afgelopen dinsdag (19 september) was het Prinsjesdag! De Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingplan voor 2024 zijn gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Lees hieronder de belangrijkste zaken voor jou als werkgever!

Wettelijk minimumloon per uur

Per 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumuurloon in werking treden, waar op dit moment nog één vast minimummaandloon geldt. Het minimumloon per uur hangt met invoering van de nieuwe wet straks niet meer af van de lengte van de werkweek, maar deze wordt vastgesteld op basis van een 36-urige werkweek. Dit maakt dat minimumloonverdieners met een arbeidsduur van meer dan 36 uur per week erop vooruit zullen gaan. Verder wordt het minimumloon per week en per dag geschrapt, maar blijft het minimumloon per maand wel in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) staan. Lees meer in ons artikel ‘’Het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024’’.

Reiskosten

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog. Per 1 januari 2024 wordt deze vergoeding 23 cent per kilometer in plaats van 21 cent. In 2028 wordt de onbelaste reiskostenvergoeding opnieuw geëvalueerd.

Uurlooncriterium van het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. Per 2024 daalt het uurlooncriterium van het LIV van 125% naar 104% van het wettelijk minimumloon. Naar alle waarschijnlijkheid zal er per 1 januari 2025 een einde komen aan het LIV. Het jeugd-LIV komt al per 1 januari 2024 te vervallen.

Vrijstelling OV-abonnement

Er komt vanaf 2024 waarschijnlijk één vrijstelling waarmee werkgevers onbelast een OV-abonnement kunnen verstrekken aan werknemers. Nu zijn hier nog twee regelingen voor. Voor nu is voorgesteld om het privégebruik van een OV-kaart die wordt vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld gericht vrij te stellen. Hierdoor zou, ongeacht hoe de werkgever de OV-kaart aanbiedt, geen belasting verschuldigd zijn als de werknemer de OV-kaart ook voor zakelijke reizen (waaronder begrepen woon-werkverkeer) gebruikt. Zolang je als werkgever voldoende aannemelijk kan maken dat er sprake is van zakelijk gebruik, hoeft je waarschijnlijk geen registratie van privé en zakelijk gebruik bij te houden.

Vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)

Als werkgever kan je onder de werkkostenregeling (WKR) een percentage van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Hierbij kan gedacht worden aan cadeaubonnen of kerstpakketten. Het bedrag dat onbelast mag worden uitgegeven, wordt de vrije ruimte genoemd.

Per 1 januari 2024 zal waarschijnlijk de vrije ruimte van de WKR worden verlaagd van 3% naar 1,92% over de eerste € 400.000. Voor het meerdere zal de vrije ruimte gelijk blijven (1,18% van de loonsom). 

De Slim-regeling en het STAP-budget

Via de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) kunnen mkb-werkgevers maximaal € 25.000 subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van opleiding en ontwikkeling van werknemers. Het uiteindelijke bedrag waar je als mkb-er aanspraak op kan maken, is afhankelijk van hoeveel werknemers je in dienst hebt en wat jouw jaaromzet is.

Een deel van het geld dat vrijkomt door het per 1 januari 2024 laten vervallen van het STAP-budget wordt aangewend om het budget van de SLIM-regeling in de periode 2024 – 2027 te verhogen. Het gaat om een bedrag van € 73,5 miljoen.

Awf- en aof-premies

In 2024 blijven de premies voor het Algemeen werkloosheidfonds (Awf), zowel voor het lage als het hoge tarief, hetzelfde. De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) gaat daarentegen voor zowel de kleine als de grote werkgevers omhoog. Voor de kleine werkgevers stijgt de premie van 5,82% naar 6,18% en voor de grote werkgevers stijgt de premie van 7,11% naar 7,49%.

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging door ziekte

De compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte van de werkgever lijkt nu definitief van de baan, omdat het niet haalbaar lijkt te zijn om te beoordelen of de werkgever daadwerkelijk door ziekte zijn werkzaamheden niet kan voortzetten.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Werkgevers betalen veelal de werkgeversheffing ZVW over het loon werknemers. Per 1 januari 2024 daalt de werkgeversheffing van 6,68% naar 6,57%. Wel geldt er een maximumbijdrageloon. Boven dit bedrag hoeven werkgevers geen heffing te betalen. Naar verwachting zal dit maximumbijdrageloon stijgen van € 66.952 naar € 71.624.

Verder nog handig om te weten

De 30%-regeling
Een werknemer met een specifieke deskundigheid die tijdelijk in Nederland komt werken en hier verblijft of die juist in het buitenland gaat werken en daar verblijft maakt extra kosten, zoals huisvestingskosten. De 30%-regeling maakt het mogelijk om een uitgezonden of een ingekomen werknemer – die aan specifieke voorwaarden voldoet – belastingvrij een vergoeding te geven voor de extra kosten voor de werknemer die door de uitzending worden veroorzaakt.

Per januari 2024 komt er een aftoppingsmaatregel, waardoor de regeling slechts nog kan worden toegepast tot een bezoldiging met een maximale hoogte gelijk aan de Balkenendenorm, oftewel het maximumsalaris van topfunctionarissen dat is vastgelegd in de Wet normering topinkomens (WNT). Het bezoldigingsmaximum van de WNT is voor 2024 vastgesteld op € 233.000, waar dit voor 2023 nog € 223.000 was. Er geldt wel een overgangsregeling waardoor voor werknemers die de 30%-regeling al toepasten in het laatste loontijdvak (december) van 2022, de aftoppingsmaatregel pas op 1 januari 2026 van kracht wordt. Daarbij geldt de aftoppingsmaatregel niet voor uitgezonden werknemers.

Wanneer de daadwerkelijke kosten van de werknemer hoger liggen dan 30% van het loon – gemaximeerd tot de WNT-norm – dan kan het dus aantrekkelijker worden om te kiezen voor het vergoeden van de werkelijke extraterritoriale kosten op declaratiebasis. Lees hier binnenkort meer over in ons artikel ‘’De 30%-regeling’’.

Meer weten over welke wijzigingen je volgend jaar te wachten staan? Houd dan de maand november onze website en LinkedIn in de gaten of neem contact met ons op via 085-0492444 hmp@hmp.nl!

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht